2018-05-21

Postępowanie windykacyjne

Postępowanie windykacyjne

 • Windykacja - dochodzenie w sposób określony w przepisach ustawodawczych swoich praw do zapłaty.
 • Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę
  i odprowadzone ścieki.
 • Zwłoka w zapłacie należności uprawnia Spółkę do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności.
 • Aktualne zadłużenie z wezwaniem do zapłaty podawane jest na bieżąco w wystawianych fakturach.
 • W przypadku braku zapłaty po około miesiącu od daty wystawienia faktury Spółka wysyła do Odbiorcy wezwanie do zapłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania).
 • Jeżeli po upływie tego terminu nadal zaległa należność nie została wpłacona, Spółka kieruje sprawę zadłużenia na drogę postępowania sądowego.
 • Ponadto w ramach określonej prawem procedury Spółka wstrzymuje dostarczanie wody do nieruchomości odbiorcy.
 • Koszty postępowania sądowego i komorniczego obciążają dłużnika.
 • Spółka może też rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę nieruchomości i odprowadzanie ścieków oraz zaprzestać świadczenia usług poprzez odcięcie przyłączy wod.-kan. od sieci.
 • W sprawie ustalenia należności wobec Spółki informacji udziela Dział Księgowości, tel. 943671659, 943670628.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się